1. Definities
  – Diensten: Alle teamontwikkelingsactiviteiten, trainingen, workshops, en andere gerelateerde diensten aangeboden door JGM serious eXperiences.
  – Deelnemer: Een individu of entiteit die deelneemt aan of gebruik maakt van de diensten van JGM serious eXperiences.
  – Materialen: Alle documenten, tools, software, games, en andere materialen gebruikt of gecreëerd door JGM serious eXperiences tijdens het leveren van de diensten.
 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, en leveringen van diensten of producten door JGM serious eXperiences.
 2. Dienstverlening JGM serious eXperiences verbindt zich ertoe de Diensten te leveren zoals beschreven in de overeenkomst of offerte, volgens de standaarden en gebruiken binnen de teamontwikkelingsindustrie.
 3. Annulering en Vergoeding
  – Annuleren van een opdracht binnen een week voor de afgesproken dag: 25% van de geplande uren vergoeden.
  – Annuleren binnen drie dagen voor de dag: 50% van de geplande uren vergoeden.
  – Annuleren een dag voor de geplande activiteit: 75% van de geplande uren vergoeden.
  – Eventuele inkoop gerelateerd aan de opdracht wordt volledig vergoed bij annulering.
 1. Intellectueel Eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten en materialen ontwikkeld of gebruikt tijdens de uitvoering van de Diensten blijven het exclusieve eigendom van JGM serious eXperiences. Deelnemers mogen deze materialen niet kopiëren, verspreiden, of anderszins gebruiken buiten de context van de geleverde Diensten, zonder expliciete toestemming.
 2. Aansprakelijkheid JGM serious eXperiences is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot het bedrag dat in de betreffende overeenkomst is gefactureerd en betaald.
 3. Toepasselijk Recht en Geschillen Op deze algemene voorwaarden is [het recht van het land van vestiging] van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in [de regio of stad van vestiging].
 4. Wijzigingen JGM serious eXperiences behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie is altijd beschikbaar op onze website of op aanvraag.

Datum van laatste wijziging: 12-2-2024

Open chat
1
Hallo, kan ik je helpen?
Powered by